Treba poukázať na dôležité miesto núdzového osvetlenia. Patrí k dôležitým prvkom celej osvetľovacej sústavy. Možno sa o tom presvedčiť len raz v živote (napr. prípad požiaru).

S problematikou núdzového osvetlenia súvisí taktiež požiarna bezpečnosť, ktorá je prvým a vcelku zásadným krokom v komplexnom zabezpečení požiadaviek na bezpečný únik z budovy v prípade požiaru.

Požiarna bezpečnosť hovorí najmä o inštalovaní núdzového osvetlenia, ktoré by malo byť inštalované už v priebehu stavby. Ďalej sa zaoberá označovaním a udržiavaním trvalo voľných únikových ciest, únikových východov a zásahových ciest, preto je nevyhnutné venovať zvýšenú pozornosť návrhu takého riešenia, ktoré umožní bezpečnú evakuáciu všetkých osôb z budovy na voľné priestranstvo, aby sa zabránilo stratám na ľudských životoch.

Núdzové osvetlenie je nevyhnutné, pretože bez núdzového osvetlenia by mohlo dôjsť v prípade nedostatočného osvetlenia a  náhlej tmy k dezorientácii, panike, zraneniam unikajúcich osôb alebo aj k stratám na životoch. Núdzové osvetlenie má poskytnúť osvetlenými bezpečnostnými značkami ukazujúcimi cestu, núdzové východy, či zariadenia na ochranu pred požiarmi bezpečnú evakuáciu z budovy.

Z tohto dôvodu by som Vám túto tému rada priblížila a poskytla základné informácie spojené s núdzovým osvetlením, s osvetlením únikových ciest.

Najdôležitejšími normami zaoberajúcimi sa núdzovým osvetlením sú:

 - STN EN 1838 Požiadavky na osvetlenie. Núdzové osvetlenie, ktorá špecifikuje svetelnotechnické požiadavky na systémy núdzového osvetlenia, ktoré sa inštalujú v priestoroch, kde sa to vyžaduje.

 - STN EN 60598-1 Svietidlá, časť 1. Všeobecné požiadavky a skúšky

 - STN EN 60598-2-22 Osobitné požiadavky. Svietidlá na núdzové osvetlenie.

 - STN EN 50172:2005 Sústavy núdzového únikového osvetlenia

 - STN 92 0201-3 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 3: Únikové cesty a evakuácia osôb

 Podľa normy STN EN 1838 núdzové osvetlenie slúži v prípadoch núdze, kedy zlyhá normálne osvetlenie. Pri týchto udalostiach je hlavnou požiadavkou ochrana ľudí a ich bezpečná evakuácia z priestorov, ktoré sa dočasne alebo trvalo stali nebezpečnými.

Núdzové osvetlenie sa delí podľa STN EN 1838:

         1. Únikové núdzové osvetlenie,

                                                - núdzové osvetlenie únikových ciest,

                                                - núdzové smerové svietidlo,

                                                - antipanikové osvetlenie,

                                                - osvetlenie pracovísk so zvláštnym rizikom,

         2.  Náhradné osvetlenie.

Svietidlá núdzového osvetlenia musia byť podľa STN EN 1838 umiestnené tak, aby dostatočne osvetľovali únikové východy, únikové dvere a miesta, ktoré môžu predstavovať zvýšené nebezpečenstvo.

Na obr.  môžete vidieť najdôležitejšie miesta, ktoré by mali byť osvetlené núdzovým osvetlením a umiestnenie tohto osvetlenia nesmie byť viac ako 2 m od uvedených miest.
Zdroj: Emergency lighting design guide. [cit. 2012-01-06]. Dostupné na internete:
< http://www.iar.unicamp.br/.../emergency_lighting_design_guide/>