Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného pod doménou www.superled.sk je spoločnosť ECO SPOL, s.r.o., IČO: 52226662, IČ DPH: SK2120936554, E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Tel. číslo: +421 944 67 17 44. Ceny v eshope sú uvedené vrátane DPH a sú konečné. Prevádzkovateľ je platcom DPH.

 

Článok I.

Pojmy

Predávajúci - ECO SPOL, s.r.o., IČO: 52226662, IČ DPH: SK2120936554, ktorý pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorý prostredníctvom E-shopu predáva Tovar

Spotrebiteľ - fyzická osoba, ktorá nakupuje Tovar prostredníctvom internetového obchodu na doméne www.superled.sk a ktorej tento Tovar neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania

E-shop - internetový obchod Predávajúceho umiestnený na doméne www.superled.sk

Tovar - Tovar ponúkaný prostredníctvom E-shopu

Objednávka - úkon Spotrebiteľa v súvislosti s E-shopom, ktorý vyjadruje slobodnú vôľu Spotrebiteľa nakúpiť Tovar v E-shope

Cena - celková cena uvedená v Objednávke, najmä cena za všetok Tovar, ktorý si Spotrebiteľ objednal a je uvedený v Objednávke, ako aj dane, poplatky, vrátane ceny dopravného a ceny za dobierku.

Dopravné - cena za dopravu Tovaru k Spotrebiteľovi

Dobierka - Dobierka je spôsob platby. Princípom dobierky je, že zákazník platí v momente prevzatia tovaru z rúk doručovateľa a naopak, zákazník nedostane tovar do ruky, pokiaľ fyzicky nezaplatí.

VOP - tieto všeobecné obchodné podmienky

 

Článok II.

Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto VOP upravujú:

  • proces nákupu Tovaru Spotrebiteľom prostredníctvom E-shopu,

  • podmienky predaja a nákupu Tovaru prostredníctvom E-shopu Predávajúceho,

  • práva a povinnosti zmluvných strán, t. j. Predávajúceho a Spotrebiteľa vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi týmito stranami, ktorej predmetom je kúpa a predaj Tovaru prostredníctvom E-shopu Predávajúceho.

 

Článok III.

Objednávka a uzavretie zmluvy

 1. Spotrebiteľ si objednáva Tovar u Predávajúceho cez E-shop umiestnený pod doménou www.superled.sk

 2. Popis toho-ktorého Tovaru, jeho vlastnosti, jeho cena sú uvedené v E-shope pri tom-ktorom Tovare.

 3. Nákup Tovaru v E-shope môže byť podmienený registráciou v E-shope, pri ktorej je Spotrebiteľ povinný vyplniť údaje, ktoré od neho E-shop vyžaduje.

 4. Po úspešnej registrácii bude mať Spotrebiteľ prístup k svojmu kontu, prostredníctvom ktorého sa môže pri nákupoch hlásiť v E-shope. Pri každom ďalšom nákupe sa Spotrebiteľ už neregistruje, stačí, aby sa pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásil k svojmu kontu v E-shope.

 5. Spotrebiteľ objednáva Tovar u Predávajúceho prostredníctvom E-shopu, a to podľa pokynov uvedených v tomto E-shope.

 6. Po stlačení tlačidla „DO KOŠÍKA“ pri tom-ktorom Tovare sa objednaný Tovar automaticky pridá do nákupného košíka toho-ktorého Spotrebiteľa. Nákupný košík daného Spotrebiteľa je tomuto Spotrebiteľovi kedykoľvek počas vytvárania Objednávky k dispozícii na nahliadnutie.

 7. V náhľade nákupného košíka si Spotrebiteľ zároveň zvolí spôsob dopravy Tovaru podľa možností, ktoré ponúka Predávajúci.

 8. K cenám za jednotlivé Tovary, a pod. sa pripočíta aj cena za Dopravné podľa zvoleného druhu dopravy, ak Predávajúci umožňuje dopraviť Tovar viacerými spôsobmi.

 9. Objednávku Spotrebiteľ dokončí stlačením tlačidla „Potvrdiť objednávku, záväzne si objednávam“. Predtým je Spotrebiteľ povinný sa oboznámiť s týmito VOP a následne ich akceptovať, a toto oboznámenie a akceptovanie potvrdiť zaškrtnutím políčka „Prosím prečítajte si a akceptujte obchodné podmienky.“

 10. Odoslaním Objednávky, t. j. stlačením tlačidla „Potvrdiť objednávku, záväzne si objednávam“ Spotrebiteľ zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil/bol Predávajúcim informovaný aj o:

  • vlastnostiach Tovaru,

  • celkovej Cene, ktorú je Spotrebiteľ povinný Predávajúcemu uhradiť.

 11. Po vytvorení Objednávky bude táto Objednávka zaregistrovaná v systéme E-shopu. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu Spotrebiteľa, ktorú tento uviedol pri registrácii, nasledovné:

  • potvrdenie Objednávky s informáciami o Objednávke, lehotou dodania Tovaru Spotrebiteľovi, informáciou či sa Tovar nachádza na sklade. Ak objednaný Tovar nie je na sklade, Predávajúci navrhne ďalší postup, napr. iné plnenie, predĺženie dodacej lehoty. Mimoriadne môžu byť dodacie lehoty predĺžené.

 12. Doručením potvrdenia o prijatí Objednávky podľa bodu 11 tohto článku VOP spolu Spotrebiteľovi sa zmluva o kúpe Tovaru považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v Objednávke špecifikovaného Tovaru za tam uvedenú cenu, a to všetko za podmienok týchto VOP.

 

Článok IV.

Platobné a dodacie podmienky

Objednávky sú realizované priebežne každý deň v poradí objednania zákazníkmi. Doba expedície tovaru, ktorý je skladom, je obvykle 48 hodín od prijatia objednávky. Ak nie je tovar na sklade, bude zákazník upovedomený o termíne dodania, resp. iných alternatívach.

Ceny dopravy, poštovného a balného v rámci Slovenskej republiky:

Doprava ZADARMO - pre objednávky nad 80 €
Doručenie kuriérom - 4 € pre objednávky do 80 €

Cena a spôsob platby:  Bankový prevod - zadarmo    Dobierka - 2 € 


Ceny dopravy, poštovného a balného do Českej republiky:

Doprava ZADARMO -
pre objednávky nad 180 €
Doručenie kuriérom -
6,6 € pre objednávky do 180 €

Cena a spôsob platby:  Bankový prevod - zadarmo    Dobierka - 2 € 


Ceny dopravy, poštovného a balného do Rakúska - kuriér: 9,50 € / spôsob platby: Bankový prevod


 Ceny dopravy, poštovného a balného do Nemecka - kuriér: 11,50 € / spôsob platby: Bankový prevod

 

 

Poškodený tovar

Zákazník je povinný skontrolovať zásielku pri doručení. V prípade poškodenia je potrebné spísať škodový protokol s kuriérom a pri reklamácii postupovať podľa obchodných podmienok kuriérskej spoločnosti. Dodatočné reklamácie ohľadom poškodeného tovaru nie je možné uznať. Spoločnosť nezodpovedá za poškodenie tovaru počas doručenia kuriérom.

 

Všetky ceny Tovarov v Objednávke aj v E-shope sú konečné. Predajca je platcom DPH. Cenu podľa Objednávky Spotrebiteľ uhradí dobierkou, čiže odovzdaním hotovosti doručovateľovi pri preberaní Tovaru, alebo vopred prevodom na účet Predávajúceho. Dodacie lehoty sú pre rôzne Tovary odlišné. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.

 

Článok V.

Poučenie o práve Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

 1. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia Tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý Spotrebiteľom momentom, keď Spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetok objednaný tovar.

 2. Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatňuje nasledovne: písomne na adrese sídla Predávajúceho uvedenej vyššie.

 3. Pri odstúpení od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP znáša náklady na vrátenie Tovaru Spotrebiteľ, a to vrátane nákladov na vrátenie Tovaru, ktorý nie je možné vzhľadom na jeho povahu vrátiť prostredníctvom pošty.

 4. Vrátený Tovar nesmie byť poškodený a musí byť zaslaný Predávajúcemu s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, obalom atď. Za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré nevzniklo bežným opotrebením počas používania v lehote na odstúpenie podľa bodu 1 tohto článku VOP, zodpovedá Spotrebiteľ.

 5. Spotrebiteľ má právo po prevzatí Tovaru v rámci lehoty na odstúpenie Tovar rozbaliť a odskúšať spôsobom primeraným tomu, aby zistil vlastnosti a funkčnosť Tovaru. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčností tovaru má Spotrebiteľ s Tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v bežnej predajni, čo prezumuje povinnosť vrátenia Tovaru s originálnym obalom, visačkami a podobne.

 6. V prípade, že Spotrebiteľ nepostupoval podľa bodu 5. tohto článku, má Predávajúci právo odmietnuť odstúpenie od zmluvy, vzhľadom na zníženie hodnoty Tovaru.

 7. Predávajúci v lehote do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia Spotrebiteľa podľa tohto článku VOP a vrátenia Tovaru na adresu Predávajúceho článku vráti Spotrebiteľovi platby za Tovar. Platby za Dodanie, Dopravu, Dobierku a balné Predávajúci je povinný vrátiť Spotrebiteľovi. Predávajúci vráti Spotrebiteľovi platbu podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký bol použitý Spotrebiteľom pri platbe za Tovar, pokiaľ sa Spotrebiteľ s Predávajúcim nedohodnú inak. Predávajúci nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platbu skôr, ako mu je doručený Tovar.

 8. Tovar nie je možné vrátiť Predávajúcemu na dobierku. Takto zaslaný Tovar Predávajúci neprijme. Odporúčame aby ste vrátený Tovar poslali ako doporučenú a poistenú zásielku.

 9. K vrátenému Tovaru, ďalej len ako „zásielka“ musia byť priložené všetky dokumenty, a to vrátane faktúry (faktúry zasielame elektronicky, v prípade, že si faktúru nemôžete vytlačiť, napíšte do sprievodného listu číslo faktúry a variabilný symbol) musí byť vznik zmluvy inak hodnoverne preukázaný. Spotrebiteľ doručí vrátený tovar na adresu Predávajúceho.

 10. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

  • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;

  • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka, alebo ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť,

  • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;

  • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil;

  • predaj Tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;

  • predaj Tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy;

  • predaj Tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;

  • predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť;

  • predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale;

  • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 

Článok VI.

Nadobudnutie vlastníctva, prechod nebezpečenstva škody na Tovare a zmluvná pokuta

 1. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke právo k Tovaru až úplným zaplatením celej Ceny.

 2. Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Spotrebiteľa v čase, keď prevezme Tovar od Predávajúceho alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu Predávajúci umožní nakladať s Tovarom a Spotrebiteľ Tovar neprevezme.

 3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmluvnú pokutu voči Spotrebiteľovi vo výške 60,-€ (slovom: šesťdesiat eur) v prípade ak si Spotrebiteľ Tovar od dopravcu neprevezme a Tovar je vrátený späť Predávajúcemu, čo sa považuje za podstatné porušenie povinnosti Spotrebiteľa objednaný Tovar prevziať od dopravcu.

 

Článok VII.

Reklamačný poriadok (zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie)

 1. Pri preberaní Tovaru je Spotrebiteľ povinný skontrolovať:

  • či mu bol dodaný Tovar v súlade s Objednávkou,

  • či mu bol Tovar dodaný v množstve v súlade s Objednávkou,

  • či je Tovar alebo jeho obal poškodený.

 2. V prípade, že bol Spotrebiteľovi dodaný Tovar, ktorý si neobjednal, je Spotrebiteľ povinný ihneď, najneskôr do 24 hodín e-mailom kontaktovať Predávajúceho. V takom prípade je Spotrebiteľ oprávnený Tovar neprevziať a s osobou, ktorá Tovar dodala, spísať Zápis o neprijatí zásielky.

 3. V prípade, ak bol Spotrebiteľovi dodaný Tovar, ktorý javí známky poškodenia, zjavných vád, prípadne v menšom množstve, než si Spotrebiteľ objednal, je Spotrebiteľ povinný Tovar prevziať, avšak uviesť tieto skutočnosti v dodacom liste. Spotrebiteľ je povinný takýto dodací list ihneď zaslať Predávajúcemu a uplatňovať si nároky z vád. Neskoršie reklamácie týkajúce sa poškodenosti, zničenosti alebo množstva Tovaru pri jeho dodaní nebudú akceptované. V prípade, ak Spotrebiteľ odmietne prevziať Tovar podľa tohto odseku týchto VOP, je Predávajúci oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

 4. Postup pri reklamácii: Spotrebiteľ oznámi oprávnenú reklamáciu písomne a to nasledujúcim spôsobom: na e-mailovú adresu Predávajúceho Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. zašle detailný popis reklamácie spolu s fotografiou poškodeného tovaru, na fotografií musia byť zobrazené reklamované vady. Spotrebiteľ bude najneskôr do 3 pracovných dní informovaný ďalšom postupe pri reklamácii.

 5. Spotrebiteľ môže Tovar reklamovať poštou na adrese aktuálneho sídla Predávajúceho, a to spolu s dokladmi ako dodací list, faktúra. V reklamácii je Spotrebiteľ povinný uviesť:

  • svoje identifikačné údaje,

  • údaje Predávajúceho,

  • opis Tovaru, ktorý Spotrebiteľ reklamuje,

  • popis vady Tovaru a

  • číslo Objednávky, ktorej sa reklamácia týka.

 6. K zásielke musia byť priložené všetky dokumenty, a to vrátane faktúry (faktúry zasielame elektronicky, v prípade, že si faktúru nemôžete vytlačiť, napíšte do sprievodného listu číslo faktúry a variabilný symbol) musí byť vznik zmluvy inak hodnoverne preukázaný.

 7. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Spotrebiteľovi ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

 8. Záručná doba začne plynúť dňom, kedy bol Tovar prevzatý Spotrebiteľom, resp. osobou, ktorú Spotrebiteľ určil na prevzatie Tovaru. Záručná doba je pre Spotrebiteľa 24 mesiacov. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u Predávajúceho spôsobom ďalej uvedeným.

 9. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie Tovaru vzniknuté, okrem iného, najmä:

  • prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením,

  • znečistením Tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, zanedbaním starostlivosti o Tovar,

  • používaním Tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa Tovar bežne používa,

  • vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody, ohňom,

  • zásahom do Tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy, montáž alebo úpravy),

  • pri používaní Tovaru v rozpore s návodom, technickými normami, inou dokumentáciou k Tovaru či s účelom, na ktorý je Tovar určený,

  • mechanickým poškodením, najmä roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený Tovar, Tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev Tovaru a pod.,

  • neoznámením zjavných vád pri prevzatí Tovaru,

  • po uplynutí záručnej doby.

 10. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

 11. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí Spotrebiteľom. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

 12. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá Predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

 13. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Oznámenie určenia spôsobu vybavenia reklamácie je možné zo strany Predávajúceho vykonať aj formou e-mailového oznámenia na e-mail, ktorý Spotrebiteľ uviedol pri registrácii. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie Predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Spotrebiteľ právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

 14. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje Predávajúci Spotrebiteľa e-mailom alebo doporučeným listom.

 15. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje Predávajúci. Predávajúci môže namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Tovar za bezvadný. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako bez vady, má Spotrebiteľ právo na výmenu Tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú aspoň tri vady a za opätovný výskyt vady vyskytnutie tej istej vady po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.

 16. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou Tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

 17. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní Tovaru, nakoľko Tovar pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame spotrebiteľovi rozbaliť Tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi Spotrebiteľ prehlasuje že obal je nepoškodený.

Článok VIII.

Osobné údaje a ich ochrana

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 2. Predávajúci zhromažďuje osobné údaje Spotrebiteľa v rozsahu podľa údajov, ktoré vyžaduje registrácia v E-shope, prostredníctvom registrácie v E-shope za účelom plnenia zmluvy, v ktorej vystupuje Spotrebiteľ ako jedna zo zmluvných strán. Na spracúvanie osobných údajov Spotrebiteľa podľa predchádzajúcej vety sa v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.“) nevyžaduje súhlas Spotrebiteľa ako dotknutej osoby.

 3. Ak Spotrebiteľ pri registrácii odklikne tlačidlo „Registrovať“ udeľuje tým súhlas Predávajúcemu v zmysle ust. § 11 zákona č. 122/2013 Z. z., aby tento spracoval a uchovával jeho osobné údaje v rozsahu podľa registrácie na marketingové účely, t. j. najmä na zasielanie informácií o nových ponukách Tovaru Predávajúceho, o zľavách, výhodách a pod. Súhlas so spracovaním osobných údajov Spotrebiteľ udeľuje Predávajúcemu na vopred neurčenú dobu a Spotrebiteľ ho môže odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote do 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Spotrebiteľom Predávajúcemu. Ak Spotrebiteľ odvolá súhlas so spracúvaním osobných údajov, v lehote podľa predchádzajúcej vety mu zanikne aj prístup k jeho kontu vytvorenému v E-shope.

 4. Spotrebiteľ poskytuje svoje osobné údaje Predávajúcemu dobrovoľne.

 5. Predávajúci neposkytuje osobné údaje Spotrebiteľa tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.

 6. Osobné údaje Spotrebiteľa sú poskytnuté aj osobe, ktorá spracováva účtovníctvo Predávajúceho, avšak takáto osoba podpíše dohodu o ochrane osobných údajov kupujúcich, tj. môže ich použiť len na korektné spracovanie účtovníctva Predávajúceho, a nemôže ich poskytnúť žiadnej tretej osobe.

 7. Predávajúci od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, mobilné telefónne číslo, e-mailová adresa.

 8. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.

 

Článok IX.

Záverečné ustanovenia

 1. Na vzťahy neupravené Objednávkou a týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

 2. Výmena tovaru za iný tovar nie je možná (okrem reklamácií, kde môže byť tovar nahradení novým tovarom).

 3. Niektoré názvy tovaru, popis tovaru a iné texty môžu byť v inom ako v slovenskom jazyku (najčastejšie v čestine), predávajúci nie je zodpovedný za to, že si kupujúci zle preložil daný text a nie je zodpovedný za prípadné vzniknuté škody na majetku alebo na zdraví, a ani to nemôže byť dôvodom na vrátenie tovaru!

 4. Predávajúci nie je zodpovedný za škody na zdraví alebo majetku, ktoré by mohli vzniknúť pri používaní tovaru.

 5. Spotrebiteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.

 6. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť tieto VOP a reklamečné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia spotrebiteľa.

 7. Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP sú aj reklamačné podmienky.

 8. Odoslaním objednávky si Spotrebiteľ prečítal VOP ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením.

 9. Predávajúci zašle Spotrebiteľovi faktúru elektronicky na emailovú adresu, ktorú uviedol pri registrácií, resp. pri vytváraní objednávky. Faktúra slúži zároveň ako dodací a záručný list. V prípade, že spotrebiteľ požaduje zaslanie papierovej faktúry, môže o to požiadať Predávajúceho a to poštovou zásielkou na adresu Predávajúceho.

 10. Tieto VOP vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 1.07.2019.

 

ECO SPOL, s. r. o.